English

נטסוקי

הנטסוקי (Netsuke) הוא מעין כפתור בצורת פסלון מיניאטורי המשמש להצמדת נרתיק קטן על הקימונו, הבגד היפני. הנטסוקי הומצא במאה ה-17 וגולף בעיקר בשנהב ובעץ ע"י אומנים יפנים. בכל נטסוקי מחורר זוג חורים שלתוכם מושחל השרוך שעליו "נוסע" הנטסוקי.

נושאי הגילוף על הנטסוקי כוללים דמויות בני אדם, חיות, צפורים, חרקים, צמחים וכד'. רמת הגילוף בנטסוקי העתיקים לרוב איכותית ביותר והעיצובים האוריינטלים מיוחדים ומרהיבים. גם היום מגלפים נטסוקי על פי הדגמים העתיקים.

בחזרה למעלה